Všeobecné podmínky pro krátkodobý nájem vozidel

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále také jen „VP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu motorového vozidla (dále také jen „Smlouva“).
 2. Tyto VP blíže vymezují vzájemná práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce v souvislosti se Smlouvou uzavřenou mezi Pronajímatelem a Nájemcem.
 3. Nájemce je povinen se s těmito všeobecnými VP seznámit před uzavřením Smlouvy.
 4. Ustanovení odchylná od VP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VP.
 5. Pronajímatelem je společnost CanoCar, s.r.o., IČ: 60710641, DIČ: CZ60710641, se sídlem Štursova 580/47, 616 00 Brno – Komín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15570 (dále také jen jako „Pronajímatel“).
 6. Pronajímatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či jakkoli jinak upravovat znění těchto VP.

II. Předmět pronájmu

 1. Předmět nájmu je specifikován ve Smlouvě.
 2. Předmět nájmu lze Nájemci poskytnout v případě, že Nájemce přistavil své vozidlo do servisu Pronajímatele, a to za účelem jakékoliv opravy, úpravy či poskytnutí jakékoliv běžné servisní či jiné servisní služby.
 3. Nájemné za předmět nájmu je sjednáno ve Smlouvě. Nájemné nezahrnuje poplatky za užití dálnic a rychlostních silnic.
 4. Nájemné za celou dobu nájmu je Nájemce povinen uhradit v hotovosti při vrácení předmětu nájmu či na základě Pronajímatelem vystavené faktury se splatností 10 dnů. Neuhradí-li Nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti, je Nájemce povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,5% z neuhrazeného nájemného za každý den prodlení. Úrok je splatný do 14 dnů ode dne písemné výzvy k úhradě.

III. Předání předmětu nájmu, doba nájmu 

 1. Maximální doba nájmu je specifikována ve Smlouvě.
 2. Místem předání předmětu nájmu Nájemci a rovněž místem vrácení předmětu nájmu Pronajímateli je provozovna Pronajímatele na adrese: Olomoucká 176, 627 00 Brno.
 3. Doba nájmu skončí nejpozději dnem uvedeným ve Smlouvě, jinak dnem, kdy je ze strany Pronajímatele možno předat jím přistavené vozidlo Nájemce po vykonané opravě či servisní službě. Nevrátí-li v tento den Nájemce předmět nájmu a zároveň neprokáže, že u předmětu nájmu nastala taková pojistná událost, pro kterou není možné předmět nájmu vrátit, není Pronajímatel povinen vydat Nájemci jím přistavené vozidlo, a to až do doby vrácení předmětu nájmu nebo do doby prokázání existence pojistné události, která má za následek nemožnost vrácení předmětu nájmu.
 4. Předmět nájmu je Nájemci vždy předán s plnou palivovou nádrží. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit s plnou palivovou nádrží. Při porušení této povinnosti je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne písemné výzvy k úhradě.
 5. V předmětu nájmu je zakázáno kouřit. Při porušení této povinnosti je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne písemné výzvy k úhradě.
 6. Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu v čistém stavu, a to jak jeho exteriér, tak jeho interiér. Při porušení této povinnosti je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne písemné výzvy k úhradě. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
 7. Nájemce je odpovědný za poškození, zničení, odcizení či ztrátu předmětu nájmu a rovněž je odpovědný za přestupky či trestné činy, spáchané s předmětem nájmu po dobu trvání nájemního vztahu.
 8. Pronajímatel je oprávněn požadovat vrácení předmětu nájmu, a to i před uplynutím sjednané doby nájmu. Pronajímatel je oprávněn Nájemce vyzvat k vrácení formou telefonické výzvy, či formou SMS nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, přičemž Nájemce je na základě takové výzvy povinen vrátit předmět nájmu Pronajímateli následující den, nejpozději v 10:00 hod, a to na adrese: Olomoucká 176, 627 00 Brno.
 9. V případě, že Nájemce poruší povinnost vrátit Předmět nájmu ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu.

IV. Závěrečná ujednání 

 1. Veškerá ujednání mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V případě mimosoudního řešení sporu, je subjektem k vyřizování stížnosti spotřebitele Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších novel, na kterou je možné se obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách ČOI: http://www.coi.cz. Spor lze rovněž řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Pronajímatel doporučuje Nájemci před zahájením řešení sporu nejdříve kontaktovat Pronajímatele pro vyřešení nastalé situace.
 3. Pronajímatel je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat vždy však v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Tímto však nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti původního znění VP. Práva a povinnosti Nájemce se řídí vždy tím zněním VP, za jehož účinnosti vznikly.
 4. Je-li některé ustanovení VP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či VP vyžadují písemnou formu.
 5. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2021.